เอกสาร ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เรื่อง การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Download

เอกสาร ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เรื่อง การรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท Download

เอกสาร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Download 

วิดีโอ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ของหน่วยงานสนับสนุน

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการระดับหลักสูตร  มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 Download 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)สำนัก/สถาบัน/สาขาฯ ปีการศึกษา 2559 Download

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  Download

รายชื่อผู้ประเมิน สกอ. ระดับหลักสูตร Download

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

เดือนตุลาคม 2559

12 ต.ค. โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (สำหรับผู้บริหาร ม.ร.) ดำเนิการแล้ว

เดือนพฤศจิกายน 2559

21 - 23 พ.ย. ตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558  ดำเนินการแล้ว

เดือนธันวาคม 2559

16 ธ.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารคุณภาพ ระบบ ISO 9001:2015 ของหน่วยงาน  ดำเนินการแล้ว

เดือนมกราคม 2560

11 ม.ค.โครงการอบรม การประกันคุณภาพกาศึกษา CUPT QA (สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่มีการเรียนการสอน)  ดำเนินการแล้ว

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1 - 3 ก.พ. โครงการอบรม Introduction & Internal Auditor ระบบ ISO 9001:2015 (ผู้ตรวจติดตามใหม่)    ดำเนินการแล้ว
17 ก.พ.  โครงการอบรม การประกันคุณภาพกาศึกษา ระบบ AUN QA รุ่นที่ 1   ≈ดำเนินการแล้ว≈
27 - 28 ก.พ. โครงการอบรมผู้ตรวจประกันคุณภาพการการศึกษา สกอ. ระดับหลักสูตร    ≈ดำเนินการแล้ว≈
เดือนมีนาคม 2560

1-10 มี.ค. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 1/2559 (หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา 2558)  ≈ดำเนินการแล้ว≈
6 มี.ค. โครงการอบรม Introduction & ISO 9001:2015 ≈ดำเนินการแล้ว≈

 เดือนพฤษภาคม 2560

22 พ.ค.  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ช่วงเช้า  ≈ดำเนินการแล้ว≈
    โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ช่วงบ่าย   ≈ดำเนินการแล้ว≈
เดือนมิถุนายน 2560

1 มิ.ย.    โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน  ≈ดำเนินการแล้ว≈
            โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ≈ดำเนินการแล้ว≈
26-27 มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online ระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ≈ดำเนินการแล้ว≈
28 มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online ระดับหลักสูตร (ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร) ≈ดำเนินการแล้ว≈
29 มิ.ย. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับผู้ตรวจฯ  
30 มิ.ย. - 14 ก.ค. ตรวจประเมินหน่วยงนสนับสนุน ปีการศึกษา 2559

เดือนกรกฎาคม 2560

30 มิ.ย. - 14 ก.ค. ตรวจประเมินหน่วยงนสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
17 ก.ค. - 16 ส.ค. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ทุกหลักสูตร)
ตรวจประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา
เดือนสิงหาคม 2560

17 ก.ค. - 16 ส.ค. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ทุกหลักสูตร)

เดือนกันยายน 2560

4 - 22 ก.ย. ตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

เดือนพฤศจิกายน 2560

1 - 10 พ.ย. ตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

เอกสารการจัดการความรู้สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ชาวรามร่วมใจ

 

 

 ทำบุญตักบาตร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

 
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ

 

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา