เอกสารโครงการอบรม  ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561

(สำหรับผู้เข้าอบรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม)

เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
  คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา download 

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา download  

รายงานแผนการบริหารจัดการนักศึกษาคงค้าง หลักสูตรที่ปิดการศึกษา Download 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560) Download

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 (15 มี.ค.61) Download 

ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน (Work  Manual) Download 

แบบฟอร์การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ (ITA ) ปีงบประมาณ 2561 Download 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download 

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการระดับหลักสูตร  มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 Download 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)สำนัก/สถาบัน/สาขาฯ ปีการศึกษา 2559 Download

 

รายชื่อผู้ประเมิน สกอ. ระดับหลักสูตร Download

 

เอกสารการจัดการความรู้สำนักประกันคุณภาพการศึกษา