ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2560

ช่วงเวลา กิจกรรม
2 – 20 กรกฎาคม 2561 ตรวจประเมินหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560
23 กรกฏาคม-31 สิงหาคม 2561 ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (ทุกหลักสูตร)
27-31 สิงหาคม 2561 ตรวจประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง มัธยม ปีการศึกษา 2560
ตรวจประเมินโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประถม และปฐมวัย
10 – 26 กันยายน 2561 ตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
5-6-7 พฤศจิกายน 2561 ตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

  VDO RUDrive สำหรับการใช้งานในการเก็บข้อมูล (CHE Online) ปีการศึกษา 2560 (สำหรับคณะ หลักสูตร) 

เอกสารแก้ไข การดำเนินงานตามกรอบ TQF ระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารประชุมวันที่ 11 มิถุยายน 2561) Download

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 58 (ตัวบ่งชี้ 1.1) Download

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)สำนัก/สถาบัน/สาขาฯ ปีการศึกษา 2560  Download

ข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2560 Download

  คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา download 

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา download  

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560) Download

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 (15 มี.ค.61) Download 

แบบฟอร์การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ (ITA ) ปีงบประมาณ 2561 Download 
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download 

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการระดับหลักสูตร  มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 Download 

VDOการบรรยายเกณฑ์การประเมินและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผ้าไทยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพุธ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

 

 

การจัดการความรู้

การควบคุมระบบ CHE QA Online ในฐานะ Admin