คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  Download

รายชื่อผู้ประเมิน สกอ. ระดับหลักสูตร Download

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

เดือนตุลาคม 2559

12 ต.ค. โครงการอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (สำหรับผู้บริหาร ม.ร.) ดำเนิการแล้ว

เดือนพฤศจิกายน 2559

21 - 23 พ.ย. ตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558  ดำเนินการแล้ว

เดือนธันวาคม 2559

16 ธ.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารคุณภาพ ระบบ ISO 9001:2015 ของหน่วยงาน  ดำเนินการแล้ว

เดือนมกราคม 2560

11 ม.ค.โครงการอบรม การประกันคุณภาพกาศึกษา CUPT QA (สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่มีการเรียนการสอน)  ดำเนินการแล้ว

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1 - 3 ก.พ. โครงการอบรม Introduction & Internal Auditor ระบบ ISO 9001:2015 (ผู้ตรวจติดตามใหม่)    ดำเนินการแล้ว
17 ก.พ.  โครงการอบรม การประกันคุณภาพกาศึกษา ระบบ AUN QA รุ่นที่ 1   ≈ดำเนินการแล้ว≈
27 - 28 ก.พ. โครงการอบรมผู้ตรวจประกันคุณภาพการการศึกษา สกอ. ระดับหลักสูตร    ≈ดำเนินการแล้ว≈
เดือนมีนาคม 2560

1-10 มี.ค. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 1/2559 (หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา 2558)
6 มี.ค. โครงการอบรม Introduction & ISO 9001:2015

 เดือนพฤษภาคม 2560

22 พ.ค.  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ช่วงเช้า
    โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ช่วงบ่าย
 
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online ระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เดือนมิถุนายน 2560

1 มิ.ย.    โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน สำหรับผู้ตรวจฯ ช่วงเช้า
    โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  สำหรับผู้ตรวจฯ ช่วงบ่าย

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online ระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
26 - 30 มิ.ย. ตรวจประเมินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา
30 มิ.ย. - 14 ก.ค. ตรวจประเมินหน่วยงนสนับสนุน ปีการศึกษา 2559

เดือนกรกฎาคม 2560

30 มิ.ย. - 14 ก.ค. ตรวจประเมินหน่วยงนสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
17 ก.ค. - 16 ส.ค. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ทุกหลักสูตร)

เดือนสิงหาคม 2560

17 ก.ค. - 16 ส.ค. ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (ทุกหลักสูตร)

เดือนกันยายน 2560

4 - 22 ก.ย. ตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

เดือนพฤศจิกายน 2560

1 - 10 พ.ย. ตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ

 

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา