การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560

14 - 16 พ.ย.  ตรวจประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559


เอกสาร ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เรื่อง การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Download

เอกสาร ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เรื่อง การรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท Download

เอกสาร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Download 

วิดีโอ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษษภายใน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ของหน่วยงานสนับสนุน

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการระดับหลักสูตร  มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 Download 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)สำนัก/สถาบัน/สาขาฯ ปีการศึกษา 2559 Download

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  Download

รายชื่อผู้ประเมิน สกอ. ระดับหลักสูตร Download

 

เอกสารการจัดการความรู้สำนักประกันคุณภาพการศึกษา